STATUT ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH PROWINCJI WARSZAWSKIEJ:
 
FORMACJA

8. Wyróżniamy następujące okresy formacji:

a) wstępny – od przyjścia do przyjęcia do Wspólnoty, trwający od 6 do 12 miesięcy,. z zachowaniem art. 6,
b) pierwszy – od przyjęcia do Wspólnoty do pierwszych przyrzeczeń, trwający dwa lata, z zachowaniem art. 9,
c) drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych, trwający trzy lata, z zachowaniem art. 9,
d) okres formacji ciągłej.

9.Rada Wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć pierwszy okres formacji, nie dłużej jednak niż na kolejne dwa lata i drugi okres formacji – nie dłużej niż na kolejne trzy lata. Również sam formowany może wystąpić do Rady Wspólnoty o przedłużenie pierwszego lub drugiego okresu formacji z zastrzeżeniem jak wyżej.

10. Przyjęcie kandydata do Wspólnoty, dopuszczenie do złożenia pierwszych przyrzeczeń oraz złożenia przyrzeczeń definitywnych następuje na pisemną prośbę kandydata i dokonuje się poprzez tajne głosowanie Rady Wspólnoty.

11. We wstępnym i pierwszym okresie formacji, Formator spotyka się z kandydatem, przygotowując go do złożenia pierwszych przyrzeczeń i pomaga mu dążyć do wierności ideałowi Zakonu Karmelitów Bosych zgodnie z powołaniem, którym go Bóg obdarzył. W drugim okresie formacji, Formator pomaga kandydatowi pracować nad pogłębianiem tego, co jest szczególnym charyzmatem Zakonu Karmelitów Bosych.

12. Osoba przyjęta do Wspólnoty OCDS staje się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w momencie złożenia pierwszych przyrzeczeń,z zachowaniem art. 52, 53 i 55.

13. Po złożeniu przyrzeczeń definitywnych, członek Wspólnoty OCDS podlega ciągłej formacji według programu zatwierdzonego przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata w porozumieniu z Radą Prowincjalną OCDS.

14.Po roku od złożenia przyrzeczeń definitywnych lub później, członek Wspólnoty OCDS może na własną, pisemną prośbę złożyć śluby czystości i posłuszeństwa (K 39).

15. Program Formacji dla członków Wspólnoty OCDS opracowuje Rada Prowincjalna OCDS i zatwierdza Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat.

16. Każdy członek Wspólnoty OCDS jest zobowiązany do wiernego wypełniania obowiązków stanu i kontynuowania osobistej formacji poprzez pielęgnowanie życia modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, kontynuowanie studium oraz pogłębianie nauczania Kościoła. i Świętych Zakonu Karmelitów Bosych.

17. Członek Wspólnoty OCDS, będący po przyrzeczeniach definitywnych i mieszkający daleko od miejsca spotkań Wspólnoty, zobowiązany jest do kontaktu ze Wspólnotą. Częstotliwość spotkań zostanie uzgodniona z Radą Wspólnoty OCDS.