STATUT ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH PROWINCJI WARSZAWSKIEJ:
 
PRZYJĘCIE DO ŚWIECKIEGO ZAKONU

3, Członkiem zwyczajnym Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zwanym dalej członkiem Wspólnoty OCDS, może zostać osoba praktykująca, należąca do Kościoła katolickiego, w pełni uczestnicząca w życiu sakramentalnym oraz świadomie przyjmująca prawo własne Świeckiego Zakonu.

4. Warunki przyjęcia.
Kandydat do OCDS powinien spełniać poniższe warunki:

a) być pomiędzy 18 a 55 rokiem życia,
b) posiadać odpowiedni stopień dojrzałości duchowej, intelektualnej i emocjonalnej (K 34),
c) być zrównoważonym psychicznie,
d) żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,
e) w pełni przynależeć do Kościoła katolickiego – wykluczona jest przynależność do organizacji i grup, których działalność i cele nie zgadzają się z nauczaniem Magisterium Kościoła,
f) żyć swoim powołaniem chrzcielnym, ze szczerym pragnieniem dążenia do. świętości,w duchu charyzmatu kontemplacyjno–apostolskiego Karmelu,
g) posiadać świadomość obowiązku regularnego brania udziału w życiu Karmelu i umieć pogodzić ten wymóg z obowiązkami swego stanu,
h) mieć pełną możliwość korzystania z życia sakramentalnego,
i) nie żyć w związku niesakramentalnym,
j) nie należeć do stanu dziewic, nie być pustelnikiem, nie być wdową lub wdowcem konsekrowanym,
k) nie być członkiem wspólnoty kościelnej o innej duchowości i formacji,
l) nie przyjmować kierowniczej funkcji w stowarzyszeniu kościelnym,
m) odbyć rozmowę z Radą Wspólnoty OCDS i Asystentem,
n) złożyć pisemną prośbę o przyjęcie do Wspólnoty OCDS,
o) złożyć życiorys uwzględniający życie religijne i stan cywilny,
p) przedłożyć aktualne świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjętych sakramentach (w tym sakramentu bierzmowania) i o uzyskanych ewentualnie dyspensach,
r) w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na przynależność do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,
s) Rada Wspólnoty OCDS, w razie konieczności, może skierować osobę, która pragnie być przyjęta, na konsultacje z psychologiem.

6. Przyjęcie do OCDS następuje po pewnym czasie kontaktu ze Wspólnotą, zwanym okresem wstępnym, który trwa od 6 do 12 miesięcy. Rada Wspólnoty OCDS w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres do dwóch lat (K, 36, 58).

7.Przyjęcie do Wspólnoty odbywa się, zgodnie z Rytuałem OCDS poprzez nałożenie kandydatowi poświęconego, brązowego szkaplerza sukiennego, zazwyczaj o wymiarach.15 x 20 cm. Szkaplerz jako „Szata Maryi” stanowi zewnętrzny znak przynależności do Zakonu (K 36b). Przy tej okazji do imienia z chrztu świętego dodaje się predykat (wezwanie).